Licenční podmínky

Uživatelská licence

Prosím, přečtěte si pozorně tyto podmínky licenčního ujednání s koncovým uživatelem, které zakládá závazný smluvní vztah mezi Vámi (či právnickou osobou, kterou zastupujete) a společností DDmen, s.r.o., IČO: 25864831, Litovelská 97/23, 779 00 Olomouc, Česká republika.

Zaškrtnutím kolonky „Souhlasím s licenčním ujednáním“ v rámci objednávkového formuláře na e-shopu poskytovatele a/nebo zakoupením, instalováním nebo užitím licencovaného zboží potvrzujete, že jste se seznámil/a, porozuměl/a a souhlasil/a s touto uživatelskou licencí, jakož i se všemi dalšími ujednáními, na které tato uživatelská licence výslovně odkazuje, čímž je činí součástí tohoto ujednání.

Nabyvatel tímto prohlašuje, že je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky způsobilý k právnímu jednání, a to v rozsahu nezbytném ke vstupu do smluvního vztahu založeného tímto ujednáním o uživatelské licenci nebo je osoba za něj jednající je k takovému zastupování plně oprávněna.

Pokud s ustanoveními obsaženými v tomto licenčním ujednání nesouhlasíte, neměli byste zakoupit, instalovat či jinak použít licencované zboží, které je předmětem tohoto ujednání. Poskytovatel neposkytuje žádné refundace a tato licence je nevratná.

 

1. Základní pojmy

1.1  Poskytovatelem se rozumí společnost DDmen, s.r.o., IČO: 25864831, Litovelská 97/23, 779 00 Olomouc, Česká republika.

1.2  Nabyvatelem je osoba, jež si na základě dokončení objednávky na e-shopu poskytovatele zakoupila licencované zboží, které je předmětem tohoto ujednání.

1.3  E-shopem poskytovatele se rozumí internetový obchod provozovaný poskytovatelem umístěný na webových stránkách www.marionettes.com a www.loutky.cz. 

1.4  Licencovaným zbožím se rozumí STL soubory vytvořené poskytovatelem a prodávané na jeho e-shopu.

1.5  Dnem účinnosti tohoto ujednání je den, kdy se nabyvatel stal vlastníkem licencovaného zboží, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek zejména čl. 4 odst. x. a xi.

1.6  Vytisknutím se rozumí vytvoření hmotné kopie licencovaného zboží na 3D tiskárně.

1.7  Školským zařízením se rozumí zařízení, která poskytují služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách, nebo s ním přímo souvisejí a jsou zároveň školami a školskými zařízeními podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní. 

 

2. Úvodní ustanovení

2.1   Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských práv k STL souborům nabízeným na e-shopu poskytovatele, včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití (dále také jen „licencované zboží“). Poskytovatel je oprávněn s licencovaným zbožím samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat, a to bez právních vad takovéhoto jednání.

2.2   Poskytovatel touto licenční smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu autorského práva, a sice k užívání díla (dále také jen „licenci“). Nabyvatel má zájem získat od poskytovatele licenci v souladu a za podmínek ujednaných touto licenční smlouvou.

 

3. Předmět smlouvy

3.1   Předmětem tohoto licenčního ujednání smlouvy je poskytnutí oprávnění k užití licencovaného zboží, a to výhradně způsobem vymezeným níže v tomto ujednání, jakož i v níže vymezeném omezeném rozsahu a výhradně v jeho původní podobě.

 

4. Rozsah užití licence

4.1   Nabyvatel je oprávněn užívat licencované zboží samostatně bez součinnosti s poskytovatelem.

4.2   Nabyvatel je oprávněn užít licencované zboží pouze následujícím způsobem, a sice k vytištění hmotného předmětu odpovídajícího licencovanému zboží, v podobě, v jaké je dodáváno poskytovatelem a výhradně ke svému osobnímu užití. 

4.3  Nabyvatel, který je fyzickou či právnickou osobou je oprávněn vytisknout hmotný předmět odpovídající licencovanému zboží v celkovém počtu 5 (pět) výtisků. Nabyvatel, který je školským zařízením je oprávněn vytisknout hmotný předmět odpovídající licencovanému zboží v maximálním počtu 20 (dvacet) ks. 

4.4  Nabyvatel je oprávněn vytisknout hmotný předmět odpovídající licencovanému zboží pouze na 3D tiskárně, kterou vlastní nebo nad níž má kontrolu. 

4.5   Nabyvateli se výslovně zakazují následující jednání:

- používat licencované zboží pro jiné než osobní účely, zejména pak pro účely komerční;

- poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (tzv. podlicence); 

- distribuovat nebo zpřístupňovat licencované zboží jakýmkoliv způsobem, v důsledku čehož by mohlo být používáno na více zařízeních zároveň;

- jakkoliv licencované zboží upravovat, pozměňovat či jinak měnit;

- vytvořit dílo odvozené od licencovaného zboží nebo použít licencované zboží k vývoji jakékoliv další služby či zboží, které je totožné nebo výrazně podobné licencovanému zboží;

- odstranit, nahradit, zakrýt, ať již zcela či částečně, jakékoliv označení, copyright, ochrannou známku či jinou zmínku o vlastnických právech poskytovatele obsaženou v licencovaném zboží, a to jak ve formě před vytištěním, tak po vytištění;

- vytisknout hmotný předmět odpovídající licencovanému zboží v počtu větším, než je uvedeno v čl. 4.3 tohoto ujednání.

- nakládat s hmotnými předměty odpovídajícími licencovanému zboží jinak než pro osobní účely, zejména se pak zakazuje tyto dále za úplatu převádět na třetí osoby.

 

6. Postoupení licence

6.1   Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele postoupit licenci třetí osobě, byť jen zčásti. 

 

7. Nevýhradní licence

7.1  Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci jako licenci nevýhradní. Poskytovatel je oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě.

 

8. Práva a povinnosti poskytovatele

 

8.1  Udělením licence vzniká poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít díla v rozsahu vyplývajícím z této licenční smlouvy.

8.2  Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření této licenční smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.

8.3  Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu na vyžádání součinnost k právní ochraně jeho licence, dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence.

8.4. V případě, že poskytovatel zjistí, že nabyvatel užívá licencované zboží v rozporu s tímto ujednáním, má poskytovatel právo žádat nabyvatele, aby neprodleně upustil od protiprávního jednání. Ostatní nároky poskytovatele tímto nejsou dotčeny.

 

9. Práva a povinnosti nabyvatele

9.1  Nabyvatel není povinen licenci využít. Nevyužije-li nabyvatel licenci vůbec, poskytovatel není povinen vrátit nabyvateli odměnu, kterou od něho přijal na základě této licenční smlouvy. Ustanovení § 2381 odst. 1 občanského zákoníku se tak nepoužije.

9.2  Nabyvatel není oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě.

9.3  Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu dostalo od poskytovatele. Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až do doby, kdy se stanou obecně známými.

9.4  Nabyvateli se výslovně zakazuje užít hmotný předmět odpovídající licencovanému zboží způsobem, který je způsobilý poškodit dobré jméno poskytovatele.

 

10. Právní bezvadnost

10.1  Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto licenční smlouvou, tj. za to, že užitím díla podle této licenční smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a nabyvateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči třetím osobám.

 

11. Odměna

11.1   Odměna za poskytnutou licenci je obsažena v ceně licencovaného zboží tak jak je uvedena na e-shopu poskytovatele. 

 

12. Doba trvání smlouvy

12.1  Tato licenční smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových autorských práv poskytovatele.

 

13. Sankce

13.1   Užije-li nabyvatel licencované zboží v rozporu s ujednáními této uživatelské licence, zejména dopustí-li se jednání výslovně zakázaného podle čl. 4.5 tohoto ujednání, má poskytovatel právo požadovat po nabyvateli smluvní pokutu ve výši …, a to za každé jednotlivé porušení tohoto ujednání. 

13.2  V případě porušení ustanovení 4.3 tohoto ujednání spočívající v překročení maximálního počtu vytištění hmotného předmětu odpovídajícího licencovanému zboží je poskytovatel oprávněn po nabyvateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši EUR 500 za každé vytištění nad limit uvedený v čl. 4.3 tohoto ujednání. 

13.3   Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku závadného jednání nabyvatele.

 

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1  Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této licenční smlouvy tehdy, zjistí-li, že nabyvatel užívá licencované dílo v rozporu s ujednáním obsaženým v této dohodě. Takové odstoupení je účinné k okamžiku, kdy bylo doručeno nabyvateli. Primárním způsobem doručení odstoupení je prostřednictvím emailové komunikace na email uvedený v objednávce licencovaného zboží.

 

15. Zánik licence

15.1  Smrtí (zánikem) nabyvatele přechází práva a povinnost z této licenční smlouvy na jeho právního nástupce.

 

16. Další ujednání

16.1 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku manipulace hmotným předmětem odpovídajícím licencovanému zboží či jeho částí, jakož ani za škodu způsobenou touto věcí jako takovou. 

16.2   Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou na jakémkoliv zařízení pro 3D tisk či jeho jednotlivých částech, které vzniklo v průběhu tisknutí hmotného předmětu odpovídajícího licencovanému zboží.

 

17. Platnost a účinnost smlouvy

17.1   Toto licenční ujednání je platné ke dni učinění objednávky nabyvatelem na e-shopu prodejce a účinné ke dni vymezenému v čl. 1.5 tohoto ujednání.

 

18. Závěrečná ustanovení

18.1   Toto licenční ujednání, jakož i práva a povinnosti vzniklé na jeho základě nebo v souvislosti s ním, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.

18.2   Nabyvatel po přečtení tohoto licenčního ujednání prohlašuje, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s licenčním ujednáním“ v rámci objednávkového formuláře na e-shopu poskytovatele a/nebo zakoupením, instalováním nebo užitím licencovaného zboží.

18.3  Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto ujednání stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost či nevynutitelnost nemá vliv na platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení tohoto ujednání. 

Pin it